Xử lý tre

• Phương pháp truyền thống:

Tre được xử lý lúc còn tươi bằng cách ngâm bùn và hun khói.

• Phương pháp hiện đại:

Tre được xử lý lúc còn tươi hoặc khô bằng cách ngâm hoặc tiêm hóa chất.